Begroting 2020

Voorwoord

In juni 2019 heeft de gemeenteraad de kadernota 2020-2023 vastgesteld. Binnen deze kaders en in lijn met het collegewerkprogramma Vitaal Teylingen is de begroting 2020-2023 opgesteld.
Na het vaststellen van de kadernota in het financiële meerjaren perspectief verslechterd. De meicirculaire leidde tot een negatieve bijstelling van ons financiële perspectief door de verlaging van de bijdrages uit het gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Het college heeft daarom keuzes gemaakt om de begroting sluitend te maken.

De begroting is opgebouwd met de programma’s van Vitaal Teylingen. Per programma wordt de voortgang aangegeven.

Dit jaar is een eerste stap gezet om te komen tot het betrekken van onze inwoners bij het opstellen van de begroting. Aan de digitale klankbordgroep Team Teylingen is voorgelegd aan welke onderwerpen meer of minder middelen besteed moeten worden. Bij de keuzes die het college heeft gemaakt, heeft deze uitkomst van deze raadpleging een rol gespeeld. Bij het opstellen van de kadernota van volgend jaar willen we, in overleg met de gemeenteraad Teylingen, inwoners en ondernemers nog meer betrekken.

De werkgroep ‘verbetering P&C-producten’ werkt in samenspraak met de griffie en college ook de komende periode aan de verbetering van de Planning & Control cyclus.