Begroting 2020

Bijlage 2 Opvolging moties Kadernota 2020

Motie:

Motie 2: Onderzoek naar realisatie multifunctionele accommodaties  
De raad heeft de suggestie van het college dit onderzoek te koppelen aan de lopende activiteiten rond het opstellen van de centrumvisie niet overgenomen. Ter invulling van deze motie zal het college dus in het najaar met een afzonderlijk voorstel komen, inclusief tijdpad en kredietaanvraag.

Motie 3: Versnelling innovatie in de zorg

Het college omarmt de motie. Teylingen zet al intensief in op preventie. De notitie “Preventie en vroegsignalering” is in mei 2019 naar de commissie gestuurd en wordt in oktober 2019 besproken in de commissie.

Uit onderzoek / ervaring blijkt, dat veel problematiek niet kindgebonden is, maar voor een groot deel ontstaat door de omgeving waarin een kind opgroeit. Er is een budget van € 80.000,--  beschikbaar om ingezet worden voor de pilot “Een goede thuisbasis voor het kind”.

Motie 4: Start met praktijkondersteuner huisarts
Het college omarmt de motie, de voorbereiding hiervan was ten tijde van de motiebehandeling al in volle gang. De uitvoering start in 2019.

Motie 5:: Monitor sociaal domein
Het college omarmt het advies om per direct middelen beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein, met prioriteit voor jeugd. Een kanttekening daarbij is dat de monitor verbonden is aan het data gedreven werken. Voor de doorontwikkeling zijn structurele middelen nodig, onder andere voor opzet van de technische infrastructuur. Bij de presentatie van de monitor in de raadscommissie van 17 juni is toegezegd dat de raad in het najaar een voorstel krijgt voor deze structurele investeringen in data gedreven werken. Dit betekent dat er nu nog niet gestart worden kan worden met de doorontwikkeling. Wel wordt alvast een voorstel gemaakt voor indicatoren voor jeugd die, na duidelijkheid over structurele dekking, opgenomen worden in het online dashboard van de monitor.
In het eerste kwartaal van 2020 komen wij met een voorstel over datagedreven sturing naar de raad.

Motie 7: Carillon bestuurscentrum Voorhout
Motie wordt uitgevoerd. Herstelwerkzaamheden aan de klok en het carillon zijn reeds ingang gezet. Na terugplaatsing zullen de aanvullende arbo-technische aanpassingen worden uitgevoerd. Daarna zullen de klok en het carillon weer in gebruik worden genomen. Tevens is het dan weer mogelijk om het volume van het carillon aan te passen en op een veilige manier onderhoud te plegen.  De benodigde financiële middelen zijn opgenomen in de 2e tussenrapportage 2019.

Motie 8: Nieuw beleid financieren door oud beleid
Het college ondersteunt deze motie.  Het vertekpunt van het financiële meerjarenbeeld, na het verwerken van de meicirculaire, geeft noodzaak tot stevige beslissingen om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen.  De uitgangspunten in het raadsprogramma voor het realiseren van een duurzaam sluitende begroting zijn leidend geweest. Oud beleid inruilen voor nieuw beleid is hiervan een uitgangspunt en is daarmee een onderdeel van het dekkingsplan. Zie voor de uitwerking van de uitgangspunten in het dekkinsplan de paragraaf financieel overzicht.

Motie 9: Plan van aanpak voor hybride lening
Wij nodigen de raad graag uit om mee te denken in het opstellen van het plan van aanpak.
Begin november starten wij met een eerste bijeenkomst. Daarbij wordt uitleg gegeven over de financiële positie van de gemeente Teylingen en wat zijn de kaders waar binnen de gelden opnieuw kunnen worden uitgezet rekening houdend met de totale leningenportefeuille, cashflowprognose en het treasurystatuut. Ook verkennen wij de verschillende vormen tot het uitzetten van de gelden.  Op basis hiervan stellen wij gezamenlijk een opdracht op waar de uit te zetten gelden aan moet voldoen en bespreken het vervolgproces.

Motie 12: Aansluiten bij CO2 prestatieladder
Wij ondersteunen de ambities in deze motie. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Dit betekent dat als we spreken van de eigen organisatie, dat dit gaat om HLTsamen. We zijn begonnen met het in kaart brengen van de haalbaarheid en impact van het aansluiten bij de CO2 prestatieladder. Op het moment van schrijven is dit voorwerk nog niet afgerond. De uitkomsten van dit voorwerk verwachten wij voor november 2019. Op basis van dit voorwerk maken wij een voorstel met impactanalyse en de benodigde acties en middelen om aan te sluiten bij de CO2-prestatieladder voor de komende drie jaar.

Motie 13: Strategisch adviseur duurzaamheid
Reeds voordat sprake was van de motie, waren wij al bezig op het strategisch vermogen op duurzaamheid te versterken. Samen met het domein Strategie & Projecten is verkend hoe dit versterkt kan worden. Inmiddels is duidelijk dat één van de strategen voor gemiddeld 2 dagen per week bijdraagt aan het versterken van het strategisch vermogen. Deze strateeg zal zich richten op het inzichtelijk maken en versterken van de samenhang en relatie tussen de ambities en inspanningen op het niveau van het Rijk, de provincie, de energieregie (HR), de Duin- en Bollenstreek en de individuele HLT-gemeenten ten aanzien van de energietransitie. Hierover zullen de raden geïnformeerd worden.
Ten aanzien van de versterking van het inzicht, overzicht en de regie op het Teylingse Duurzaamheidsprogramma maken wij in deze begroting voor 2020 en 2021 jaarlijks 50.000 euro vrij vanuit de algemene reserves waarmee wij een duurzaamheidsregisseur voor Teylingen voor 2 dagen per week kunnen aantrekken. De werving hiervoor zal starten na het vaststellen van deze begroting.

Motie 14: Agenderen trap op trap af bij gemeenschappelijke regelingen
Middels de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen hebben gemeenten in Holland -Midden uniforme afspraken gemaakt over indexering en algemene taakstellingen. De gemeente Teylingen hanteert ook deze kaderstelling.
In deze regeling is het volgende opgenomen over de trap-op en trap-af regeling:
- Trap op: Gr’s gaan niet mee de trap op maar krijgen alleen loon- en prijscompensatie (plus dat ze voor nieuwe taken soms extra geld vragen).
- Trap af: Er wordt een taakstelling bij de gr’s opgelegd. Maar er zijn wel een aantal drempels voor de taakstelling kan worden geëffectueerd. Het moet gaan over een krimp van gemiddeld meer dan 2% per jaar over 4 jaar.

Motie 17: Onderzoek mogelijkheden verbod lachgas
Bij de actualisatie van de APV (gepland in het vierde kwartaal van 2019) wordt de gemeenteraad voorgesteld om een verbodsartikel over het gebruik van lachgas af te wegen voor opname in de APV. Bij de verlening van vergunningen voor evenementen/festivals wordt, waar mogelijk en nodig, vanaf heden een voorschrift opgenomen dat het gebruik van lachgas tijdens een evenement/festival verbiedt. Door gehoor te geven aan de motie en deze maatregelen te treffen, worden de nadelige effecten die samen kunnen gaan met het gebruik van lachgas vermindert in onze gemeente.

 

ga terug