Begroting 2020

Paragraaf Duurzaamheid

(Beleid)context
Op zowel mondiaal, landelijk, regionaal als lokaal niveau ziet men steeds meer de urgentie en noodzakelijkheid om duurzaamheid in onze samenleving te verankeren. Inmiddels zijn er op verschillende schaalniveaus concrete afspraken gemaakt: het Nationaal Energieakkoord (2013), het klimaatakkoord Parijs (2015), het Energieakkoord Holland Rijnland (2017), het Nationale Klimaatakkoord (2019) en het Convenant Aardgasvrij (2018) Daarnaast zijn het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het Rijksbrede programma Circulaire Economie in werking getreden en is een Deltaplan Biodiversiteit opgesteld.

In Teylingen hebben we in 2019 een nieuwe beleidsplan 2019-2022 opgesteld.  Sleutelonderdeel voor de realisatie van de zo nodige versnelling en opschaling van onze duurzame ambities is Meermaker Teylingen.

Duurzaamheidsdoel en brede benadering
Teylingen wil in 2030 100% duurzaam zijn als gemeentelijke organisatie. Daarmee legt de gemeente de lat hoog. Momenteel staan we op 21e plaats van de TELOS-ranglijst van duurzame gemeentelijke organisaties. We ambiëren een top-10 positie.

Energieakkoord Holland Rijnland 2017- 2025
Teylingen heeft het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2017 ondertekend.
Hierin is de gezamenlijke ambitie gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. De definitie van energieneutraal die hierbij gehanteerd wordt, is: het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit onze eigen regio komt. De resterende 20% wordt ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio.

Brede benadering
Behoud van natuur, beschikbaarheid van grondstoffen, energie, gezondheid en kwaliteit van het bestaan van vele mensen zijn mondiale vraagstukken. De gemeente Teylingen ziet dat en wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt aandacht en actie gericht op duurzame ontwikkeling in brede zin: beheer, behoud en ontwikkeling van ecologische, economische en sociale waarden

Wij gaan dus uit van duurzaamheid in brede zin: sociale, fysieke en economische duurzaamheid moeten op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Het gaat om de combinatie van de drie P’s: people,planet en profit. De gedachte is dat als deze drie aspecten in evenwicht zijn, er sprake is van een echt duurzame ontwikkeling. Uitgangspunt bij duurzame ontwikkeling is, dat in behoeften van de huidige generatie wordt voorzien zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar worden gebracht.
We sluiten als gemeente daarom aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de VN zijn vastgesteld. Nederland is ondertekenaar van deze doelstellingen.

Duurzaamheid in relatie tot de programma’s van de gemeente
Het is onmiskenbaar dat duurzame ontwikkeling maatschappelijk gedragen moet worden, betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen is erg belangrijk.  Veel zal afhangen van de inzet van de gemeente zelf maar evenzeer van maatschappelijke partners zoals bewoners, ondernemers en instellingen als zorg en onderwijs.

Dit doen wij aan de hand van de volgende strategie:

  • Teylingen investeert in de versnelling van opschaling van duurzame ontwikkelingen door een duurzaamheidsmaatschappij Teylingen op te richten. Zo wil de gemeente kracht en snelheid geven aan de realisatie van onze ambitie, samen met inwoners, lokale bedrijven en andere partners. Dat doen we door innovatieve bedrijven te ondersteunen, een informatiepunt op te zetten voor inwoners en ondernemers en de uitvoeringsplannen van de gemeente op te pakken.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert bewoners, bedrijven, bezoekers, maatschappelijke partners, buurtgemeenten, regionale samenwerking, om actief te werken aan een duurzame samenleving. Met kennis, met netwerken, met geld waar dat effectief bijdraagt aan onze duurzame doelstellingen.
  • De gemeente benut haar verbindingen en relaties waar mogelijk om duurzaamheid bij alle partnerpartijen te bevorderen. Bijvoorbeeld met woningcorporaties waarmee we willen samenwerken aan de verduurzaming van sociale huurwoningen.
  • Duurzaamheid is een speerpunt en meetlat bij alles wat de gemeente doet. Het is daarom belangrijk om duurzaamheid te integreren in Teylingen en daarmee ook terug te laten komen in de verschillende onderdelen van de begroting.

Budgetten
Met de komst van Meermaker Teylingen zal een nieuw plan en een nieuwe samenwerking worden ingericht, ook financieel. Bij de budgettering zal hiermee rekening gehouden worden.
Eventuele investeringsmaatregelen die voortvloeien uit de duurzaamheidsagenda Teylingen 2016-2018 of het nieuwe plan, worden separaat aan de raad voorgelegd. Ook onvoorziene projecten worden separaat in de kadernota en begroting opgevoerd.

Rapportage
Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld over de bereikte resultaten. Op basis daarvan kunnen de plannen waar nodig worden bijgesteld, omdat ontwikkelingen rondom duurzaamheid snel gaan.

ga terug