Begroting 2020

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente (in de persoon van een wethouder, raadslid of ambtenaar) zeggenschap kan uitoefenen via een zetel in het bestuur of stemrecht.

Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (Gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente in verband met dat mede-eigenaarschap loopt geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingsysteem (governance). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Deze paragraaf behandelt, conform artikel 15 uit het BBV, de algemene visie over het inschakelen van een verbonden partij, de ontwikkelingen die er spelen en de voorgeschreven lijst van verbonden partijen.

Uitgangspunt van de nota Verbonden Partijen, is dat tot oprichting van en deelneming in stichtingen, verenigingen et cetera, wordt besloten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en voor zover de doelmatigheid daarmee wordt bevorderd.   

Welke ontwikkelingen spelen er?

In het presidium is op 12 september 2018 gesproken over het geven van een vervolg aan de nota verbonden partijen die in mei  2018 werd vastgesteld door de raad. Op basis van de nota Verbonden Partijen van mei 2018 en het advies vanuit de bijeenkomst met het ROB van 2016 is besloten te werken met:

  • Governanceteams voor vier verbonden partijen met als deelnemers per verbonden partij 2 raadsleden (de zogenaamde raadsrapporteurs), de betrokken portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren en griffie.
  • De vier verbonden partijen zijn de werkorganisatie HLTsamen, Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.
  • Dit vooralsnog voor de jaren 2019 en 2020. Voorstel is om na twee jaren de werking van de Governanceteams te evalueren.

De komst van de omgevingswet vraagt ook aanpassingen in de samenwerking met enkele van onze verbonden partijen zoals de ODWH, GGD en Veiligheidsregio. We bereiden ons hier gezamenlijk op voor door te onderzoeken welke impact dit in de toekomst op de advisering en werkprocessen zal hebben.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen aangekondigd, ter versterking van de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. Ter versterking van de positie van gemeenteraden zal in ieder geval de mogelijkheid opgenomen worden om (categorieën van) besluiten aan te wijzen waarvoor eerst een zienswijze aan gemeenteraden wordt gevraagd voordat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit mag nemen.

Overzicht met verbonden partijen
De lijst van verbonden partijen bevat de informatie zoals is aangegeven in artikel 15 van het BBV, waarbij deze zijn onderverdeeld in de vier categorieën: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen, en overige verbonden partijen;

Per verbonden partij wordt duidelijk gemaakt wat het belang is dat de gemeente heeft, maar ook welk openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij vermeld deze lijst de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente.

De paragraaf is niet gericht op het gemeentelijk ‘mede-opdrachtgeverschap’ dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij, als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol wordt vormgegeven vanuit de reguliere begrotingsprogramma’s, net zoals dat gebeurt voor de andere samenwerkingspartners, niet zijnde verbonden partijen.

Het onderstaande overzicht bevat voor de gemeenschappelijke regelingen de geprognosticeerde cijfers 2019. Voor de overige verbonden partijen zijn de gegevens over het jaar 2017 opgenomen. In regionaal verband is afgesproken dat verbonden partijen bij een gelijkblijvend takenpakket de lasten met maximaal de in inflatiecorrectie van 2.3% mogen laten toenemen.

Totaal overzicht bijdragen aan verbonden partijen

 Naam

Begroot 2019

Begroot 2020

1. Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

 €                  17.313.000

 €                  17.930.000

Holland Rijnland

 €                       640.001

 €                       624.074

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

 €                  13.597.445

 €                  13.674.556

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep

 €                       247.882

 €                       296.699

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

 €                    1.778.000

 €                    1.943.000

Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)

 €                    1.854.000

 €                    1.953.000

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

 €                       781.000

 €                       855.000

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

 €                       212.682

 €                       175.152

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

 €                       547.323

 €                       526.381

2. Vennootschappen en coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

 €                                  -

 €                                  -

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 €                                  -

 €                                  -

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

 €                                  -

 €                                  -

Alliander N.V.

 €                                  -

 €                                  -

3. Stichtingen en verenigingen

Stichting Rijk

 €                       159.167

 €                       145.852

4. Overige verbonden partijen

Totaal

 €                  37.130.500

 €                  38.123.714

1. Gemeenschappelijke regelingen

 HLTsamen

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten 'van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                                  -

 €                                  -

Vreemd Vermogen

 €                           6.863

 €                           6.519

Resultaat 2020

 €                                  -

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Begroting HLTsamen 2019-2022

 Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden waarvan 3 leden afkomstig uit de gemeente Teylingen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 leden waarvan 1 lid afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                              839

 €                              839

Vreemd Vermogen

 €                         56.901

 €                         56.901

Resultaat 2020

 €                                  -

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.hollandrijnland.nl

 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Vestigingsplaats

Lisse

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 2 wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                                  -

 €                                  -

Vreemd Vermogen

 €                              152

 €                              101

Resultaat 2020

 €                                  -

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.isdbollenstreek.nl

 Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Maregroep verzorgt de plaatsing van mensen met een WSW-indicatie. MareGroep verzorgt de interne en externe gesubsidieerde arbeid door uitstroom medewerkers.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 1 wethouder en het dagelijks bestuur uit één wethouder.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                           3.550

 €                           3.550

Vreemd Vermogen

 €                           1.600

 €                           1.600

Resultaat 2020

 €                           1.630

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.maregroep.nl

 Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands
Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 18 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

De kosten van RDOG Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                           3.401

 €                           3.533

Vreemd Vermogen

 €                         31.697

 €                         29.983

Resultaat 2020

 €                                  -

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.rdoghm.nl

 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling/Publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 6 burgemeesters waarvan geen afkomstig uit de gemeente Teylingen, 1 afkomstig uit de gemeente Lisse en1 afkomstig uit de gemeente Katwijk.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                           6.381

 €                           5.245

Vreemd Vermogen

 €                         20.816

 €                         34.879

Resultaat 2020

 €                              752

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.vrhm.nl

 Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doelstelling/Publiek belang

Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Teylingen. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                              972

 €                              855

Vreemd Vermogen

 €                           5.226

 €                           5.672

Resultaat 2020

 €                                  -

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.odwh.nl

 Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

De VAB verzorgt voor de bollen6 gemeenten de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder
Dagelijks bestuur: 1 wethouder

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                                25

 €                                25

Vreemd Vermogen

 €                                20

 €                                25

Resultaat 2020

 €                                  -

Risico's

De installatie van het overlaadstation is verouderd en de huurovereenkomst loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van het VAB-terrein zullen investeringen gedaan moeten worden om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking van gft- en restafval.

Overige informatie

www.vuilafvoerbedrijf.nl

 Samenwerking Belastingen Bollenstreek

Vestigingsplaats

Noordwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/Publiek belang

Belastingen Bollenstreek verricht voor een aantal gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen: wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders Belastingen van de colleges van de deelnemers komen tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen voor overleg en afstemming over deze gemeenschappelijke regeling.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

31-12-2019

Eigen vermogen

 €                                  -

 €                                  -

Vreemd Vermogen

 €                                  -

 €                                  -

Resultaat 2019

 €                                  -

Hierboven worden de begrote kerncijfers van 2019 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2020 niet beschikbaar zijn.

Risico's

Geen bijzondere risico's

Overige informatie

www.belastingenbollenstreek.nl

2. Vennootschappen en coöperaties

 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Vestigingsplaats

Noordwijkerhout

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij GOM zijn vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, planten, bollen, knollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak.

Bestuurlijk belang

Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 1 wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Er is geen sprake van een jaarlijks bijdrage.

Financieel belang

De gemeente heeft zich (evenals de andere vier deelnemende gemeenten) garant gesteld voor een bedrag van 7 miljoen. 

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

 €                              325

 €                              325

Vreemd Vermogen

 €                         18.511

 €                         25.000

Resultaat 2020

 €                                  -

Hierboven worden de begrote kerncijfers van 2020 in concept weergegeven omdat de definitieve kerncijfers van 2020 niet beschikbaar zijn.

Risico's

Met inachtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 325.000), de € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het regionale investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale- en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden en woningbouwtitels is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich - ieder afzonderlijk evenals de andere twee deelnemende gemeenten - garant gesteld voor een bedrag van € 7 miljoen. 

Overige informatie

www.gomdb.nl

 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

 €                    4.687.000

 €                    4.991.000

Vreemd Vermogen

 €                135.041.000

 €                132.518.000

Resultaat 2018

 €                       337.000

Hierboven worden de gerealiseerde kerncijfers van 2018 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2020 niet beschikbaar zijn.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl/eCache/INT/51/576.html

 Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

 €                       205.272

 €                       220.923

Vreemd Vermogen

 €                       371.717

 €                       358.551

Resultaat 2018

 €                         15.651

Hierboven worden de gerealiseerde kerncijfers van 2018 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2020 niet beschikbaar zijn.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.dunea.nl/dunea

 Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Doelstelling/Publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

31-12-2018

Eigen vermogen

 €                    3.942.000

 €                    4.129.000

Vreemd Vermogen

 €                    4.127.000

 €                    4.216.000

Resultaat 2018

 €                       334.000

Hierboven worden de gerealiseerde kerncijfers van 2018 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2020 niet beschikbaar zijn.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.com/nl/alliander/overalliander/bedrijfsprofiel/index.htm

3. Stichtingen en verenigingen

 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/Publiek belang

Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Gemeentesecretaris in het Algemeen bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(bedragen x € 1.000)

1-1-2019

31-12-2019

Eigen vermogen

 €                              332

 €                              332

Vreemd Vermogen

 €                              198

 €                              183

Resultaat 2019

 €                                  -

Hierboven worden de begrote kerncijfers van 2019 weergegeven omdat de begrote kerncijfers van 2020 niet beschikbaar zijn.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.stichtingrijk.nl

4. Overige verbonden partijen
Geen

ga terug