Begroting 2020

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Wij staan voor een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid, waarbij mensen centraal staan en niet de regels. We gaan uit van de vitaliteit van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties, die hun leven en dromen vormgeven zoals zij dat willen. We creëren hiervoor de randvoorwaarden, met als doel een energieke en krachtige samenleving. Degenen die het niet op eigen kracht redden, ondersteunen we actief. We gaan daarbij uit van wat mensen wél kunnen en stimuleren talenten.

De Jeugdzorg, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn inmiddels overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. We willen deze taken nog beter organiseren en zijn met de uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke partners en onze cliënten in gesprek over creatieve en innovatieve aanpakken. We spannen ons extra in om mensen met een beperking aan de slag te krijgen.

We sluiten aan bij trends en ontwikkelingen in de samenleving. We hebben oog voor maatwerk en de menselijke maat. Waar wij zelf invloed kunnen uitoefenen, treden we vlot en daadkrachtig op. Waar dat niet kan, behartigen wij de belangen van onze inwoners actief. Op het gebied van kunst en cultuur zetten we ons in om de Ruïne van Teylingen uit te laten groeien tot een publiekstrekker voor toeristen.

De belangrijkste speerpunten in het programma Energiek en sociaal Teylingen zijn:

  • Transformatie in het sociaal domein via het werken in de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteams
  • Geld vrijmaken voor innovatieve projecten in de zorg
  • Meer aandacht voor mantel- en respijtzorg
  • Meer mensen met een beperking aan de slag, we geven als gemeente het goede voorbeeld
  • Oog voor de menselijke maat bij het verlenen van ondersteuning aan onze inwoners
  • De Ruïne van Teylingen is een pareltje van ons toeristische en culturele aanbod

Trends en ontwikkelingen

Delen van welvaart en welzijn
Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben binnen het sociaal domein afgesproken om samen te zorgen dat ook kwetsbare groepen merken dat het beter gaat, migranten snel duidelijkheid hebben over hun verblijfsstatus en sneller integreren en dat we problematische schulden voorkomen en oplossen. Deze doelen zijn vastgelegd in het Interbestuurlijk programma (IBP).

Positieve leefstijl

Gezondheid is een integraal onderdeel van beleid en loopt als een rode draad door alle ontwikkelingen. Inzet is het bereiken van gezondheidswinst via het promoten van een positieve leefstijl en het stimuleren van sporten en bewegen.
Gezondheid wordt niet gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
Sport en bewegen bevordert de gezondheid, sociale integratie en participatie. Regelmatig bewegen werkt dus preventief en is een van de goedkoopste en beste remedies om een betere gezondheid te krijgen en te houden. Hoe vaker, langer en intensiever, hoe beter.

Sociaal domein

Gemeenten spelen een steeds belangrijkere rol als het gaat om de gezondheid en het welzijn van de inwoners. In de afgelopen periode heeft het Rijk taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning en participatie in het arbeidsproces verlegd naar de gemeenten. Deze decentralisatie in het sociale domein is een langdurig proces. De gemeenten hebben de nieuwe taken goed overgenomen (transitie), maar de transformatie is niet af. Juist in het vraagstuk van de decentralisaties is innovatie en creativiteit noodzakelijk om binnen een aanvaardbaar budget goede kwaliteit hulp te verlenen. Regiogemeenten in de Bollenstreek en in Holland Rijnland werken hierbij intensief samen.
De kosten voor jeugdhulp stijgen. In de meicirculaire 2019 is een loonprijscompensatie aangekondigd en een extra rijksbijdrage voor jeugdhulp de komende jaren. Met de invoering van het abonnementstarief stijgen de uitgaven op de Wmo maatwerkvoorzieningen zoals voorzien.
Landelijk is het programma "Een tegen Eenzaamheid" opgestart en is een fonds ingesteld voor projecten in het kader van eenzaamheidsbestrijding

Maatschappelijke zorg
De vierde decentralisatie die snel nadert is die van de maatschappelijke zorg. Deze richt zich op mensen die tijdelijk of langdurig niet voldoende in staat zijn om zelfstandig in hun behoeften en bestaansvoorwaarden te voorzien. Er ligt een forse uitdaging om deze vaak moeilijk bereikbare mensen te helpen. Opvang, (beschermd) wonen, zorg, preventie, welzijn en participatie zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zorg en veiligheid

Nauwe samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein is noodzakelijk. De ontschotting tussen veiligheid en het sociaal domein zorgt ervoor dat we via een gezamenlijke aanpak vaker in kunnen zetten op preventie.

Mantelzorg
De ontwikkelingen binnen het sociaal domein leiden tot een groter beroep op mantelzorgers en (zorg-) vrijwilligers. Dit vraagt om extra aandacht voor het ondersteunen van deze groepen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -41.018.829

41,5 %

Baten

€ 9.885.590

10,0 %

ga terug