Begroting 2020

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

De vernieuwde BBV voorschriften schrijven voor dat informatie over een verbonden partij wordt opgenomen bij het desbetreffende programma. Voor algemene informatie over verbonden partijen en een samenvatting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Holland Rijnland

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Ontwikkelingen

Vanaf 2020 werkt Holland Rijnland met een nieuwe Regionale agenda 2019-2023. Hierin staan gezamenlijk gedragen ambities op de beleidsterreinen Ruimte (o.a. wonen, mobiliteit, biodiversiteit), Regionale Energie Strategie, het Sociaal Domein en de strategische positionering van de regio. 

Beleidsrisico's

Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dat betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit nodig heeft.
Binnen Holland Rijnland liggen de risico’s voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering. Er zijn processen ingericht om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventuele risico’s wordt geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de totale begrote lasten.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Doelstelling/Publiek belang

De verwachte stijging van de uitgaven voor de Wmo, vooral bij de post Begeleiding. De invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De verwachte stijging van Participatiewet uitgaven, vooral door de loonkostensubsidies. Voor 2020 wordt gewerkt met een kadernota.

Ontwikkelingen

Een risico voor de gemeenten is enerzijds de bijdrage van de gemeenten in de exploitatielasten van de ISD, en anderzijds de uitvoering van een open einde regelingen door de ISD waar de gemeenten de financiële lasten van dragen. Anderzijds is er een overschot op de middelen BUIG als gevolg van de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout tot de gemeente Noordwijk. 

Beleidsrisico's

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Werkvoorzieningschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep

Doelstelling/Publiek belang

MareGroep: het op bedrijfsmatige wijze uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid (Wet Sociale Werkvoorziening en Beschut Werken).
Servicepunt Werk: het bevorderen van uitstroom uit de uitkering door het begeleiden naar werk.

Ontwikkelingen

De realisatie van de toekomstvisie MareGroep 2.0 en het doorontwikkelen van het Servicepunt Werk.

Beleidsrisico's

Een risico voor de gemeente is de dalende rijksbijdrage voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening, waardoor de gemeentelijke bijdragen stijgen.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

Doelstelling/Publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Ontwikkelingen

Het proces om de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer uit te splitsen, het vastleggen van een helder (en haalbaar) takenpakket en het introduceren van een solide financieringssystematiek wordt in 2020 afgerond. De belangrijkste thema’s voor 2020 zijn: Preventie, waarbij vooral aandacht is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectiezieken bestrijding, antibiotica resistentie) en het stabiliseren van het terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De veranderende rol van de centrumgemeente met taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg, de Wvggz en daaraan gerelateerd de ontwikkeling van een Zorg en Veiligheidshuis, heeft consequenties voor taken binnen de organisatie van de RDOG HM. Tot slot neemt de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke plaats in, met name wat betreft de doorontwikkeling van Veilig Thuis.

Beleidsrisico's

In 2019 werd het onderzoek naar VT gestart dat duidelijkheid moet geven over de benodigde middelen in de situatie waarin de gehele keten (waaronder sociale teams, jeugd- en gezinsteams) optimaal is ingericht.  De resultaten van het onderzoek kunnen voor het PPG en het Algemeen Bestuur reden zijn om te besluiten tot een begrotingswijziging, die vervolgens aan gemeenten zal worden voorgelegd. Het is mogelijk dat door de stijging van de pensioenpremie en het loonbod van de VNG in de cao onderhandelingen de loonkosten in 2019 harder stijgen dan de gehanteerde index in de begroting van 2019. Eventuele aanpassingen worden zoveel mogelijk binnen de begroting gerealiseerd.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.