Begroting 2020

Bijlage 1 Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 1 Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Afval

Lasten

-2.690

-2.871

-2.862

-2.750

-2.705

-2.705

Baten

4.389

4.523

4.508

4.372

4.372

4.372

Saldo

1.698

1.667

1.645

1.622

1.667

1.667

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Baten

41.553

43.096

44.616

44.635

44.777

45.134

Saldo

41.553

43.395

44.616

44.635

44.777

45.134

Arbeidsparticipatie

Lasten

-329

-346

-469

-479

-489

-502

Baten

84

84

84

84

84

Saldo

-329

-258

-385

-395

-405

-419

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-59

-72

-86

-86

-86

-86

Baten

72

81

83

83

83

83

Saldo

14

4

-3

-3

-3

-3

Begeleide participatie

Lasten

-3.045

-2.472

-2.576

-2.487

-2.421

-2.313

Baten

Saldo

-3.045

-2.596

-2.576

-2.487

-2.421

-2.313

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-4

-6

-6

-6

-6

-6

Baten

Saldo

-4

-6

-6

-6

-6

-6

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-514

-331

-418

-447

-437

-436

Baten

1.185

80

832

644

82

82

Saldo

671

-385

413

197

-355

-354

Belastingen overig

Lasten

Baten

3.017

3.020

3.130

3.130

200

200

Saldo

3.017

3.020

3.130

3.130

200

200

Bestuur

Lasten

-1.603

-1.606

-1.885

-1.823

-1.823

-1.823

Baten

Saldo

-1.603

-1.834

-1.885

-1.823

-1.823

-1.823

Burgerzaken

Lasten

-1.849

-2.002

-1.858

-1.886

-1.878

-1.923

Baten

682

635

640

640

640

640

Saldo

-1.167

-1.368

-1.218

-1.246

-1.237

-1.282

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-2.477

-2.674

-2.668

-2.689

-2.686

-2.686

Baten

221

217

241

241

241

241

Saldo

-2.257

-2.454

-2.427

-2.448

-2.445

-2.445

Cultureel erfgoed

Lasten

-99

-256

-126

-86

-86

-86

Baten

Saldo

-99

-224

-126

-86

-86

-86

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-692

-758

-771

-765

-762

-762

Baten

180

178

181

181

181

181

Saldo

-511

-589

-589

-583

-581

-581

Economische ontwikkeling

Lasten

-788

-1.180

-1.712

-1.657

-1.655

-1.655

Baten

133

130

130

130

130

130

Saldo

-656

-1.714

-1.582

-1.527

-1.525

-1.525

Economische promotie

Lasten

-82

-139

-162

-104

-104

-104

Baten

128

123

123

123

123

123

Saldo

46

-22

-39

19

19

19

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-122

-25

Baten

67

Saldo

-55

-25

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-763

-705

-709

-711

-711

-711

Baten

Saldo

-763

-705

-709

-711

-711

-711

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

-75

-15.585

-17.975

-8.128

-826

Baten

214

18.460

20.746

8.105

831

Saldo

138

2.883

2.771

-22

5

Inkomensregelingen

Lasten

-6.942

-6.874

-6.751

-6.751

-6.750

-6.750

Baten

5.034

4.705

5.374

5.374

5.374

5.374

Saldo

-1.908

-1.355

-1.377

-1.377

-1.376

-1.376

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-5.940

-6.373

-6.668

-6.578

-6.328

-6.328

Baten

Saldo

-5.940

-6.810

-6.668

-6.578

-6.328

-6.328

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-452

-5.449

-6.341

-6.341

-6.341

-6.341

Baten

-33

-33

-33

-33

Saldo

-452

-5.651

-6.374

-6.374

-6.374

-6.374

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-437

-379

-464

-464

-464

-464

Baten

Saldo

-437

-481

-464

-464

-464

-464

Media

Lasten

-832

-780

-828

-828

-828

-828

Baten

23

22

25

25

25

25

Saldo

-809

-806

-804

-803

-803

-803

Milieubeheer

Lasten

-1.285

-1.306

-1.252

-1.379

-1.394

-1.294

Baten

80

113

113

113

Saldo

-1.205

-1.372

-1.252

-1.266

-1.281

-1.181

Musea

Lasten

-53

-49

-37

-37

-37

-37

Baten

134

150

162

162

162

162

Saldo

81

109

124

124

124

124

Mutaties reserves

Lasten

-3.243

-2.923

-6.139

-640

-78

-30

Baten

6.742

6.714

5.228

2.565

2.751

2.651

Saldo

3.499

3.331

-912

1.925

2.673

2.622

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-1.412

-1.303

-1.219

-1.148

-1.147

-1.147

Baten

250

206

228

228

228

228

Saldo

-1.162

-1.025

-991

-920

-919

-919

Onderwijshuisvesting

Lasten

-3.855

-2.113

-2.106

-2.081

-2.261

-2.261

Baten

39

46

46

46

46

46

Saldo

-3.816

-2.023

-2.060

-2.034

-2.214

-2.214

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-175

-200

-200

-200

-200

-200

Baten

17

Saldo

-158

-200

-200

-200

-200

-200

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-2.423

-3.171

-2.729

-2.680

-2.753

-2.757

Baten

151

131

131

131

131

131

Saldo

-2.272

-3.022

-2.598

-2.550

-2.623

-2.626

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-677

-894

-1.045

-1.073

-1.023

-1.023

Baten

76

58

38

38

38

38

Saldo

-601

-756

-1.006

-1.034

-984

-984

Overhead

Lasten

-8.527

-10.588

-9.265

-9.044

-8.858

-8.722

Baten

164

115

134

134

134

134

Saldo

-8.363

-10.383

-9.131

-8.910

-8.724

-8.588

Overige baten en lasten

Lasten

1

707

106

269

305

274

Baten

62

46

-5

-5

-5

-5

Saldo

63

552

101

264

300

269

OZB niet-woningen

Lasten

-220

-251

-251

-251

-251

-251

Baten

1.871

1.853

1.907

1.919

2.459

2.459

Saldo

1.651

1.602

1.656

1.668

2.208

2.208

OZB woningen

Lasten

-221

-251

-251

-251

-251

-251

Baten

3.538

3.631

3.808

3.867

4.973

4.993

Saldo

3.317

3.380

3.557

3.616

4.722

4.742

Parkeerbelasting

Lasten

Baten

12

11

11

11

11

11

Saldo

12

11

11

11

11

11

Parkeren

Lasten

-149

-179

-146

-152

-157

-157

Baten

5

18

18

18

18

18

Saldo

-143

-120

-128

-134

-139

-139

Recreatieve havens

Lasten

-396

-401

-369

-368

-368

-368

Baten

31

31

61

61

61

61

Saldo

-366

-343

-308

-307

-307

-307

Riolering

Lasten

-2.156

-2.115

-2.029

-2.152

-2.185

-2.231

Baten

2.821

2.859

2.963

3.107

3.135

3.215

Saldo

665

787

934

955

950

984

Ruimtelijke ordening

Lasten

-1.481

-2.034

-1.473

-1.524

-1.477

-1.477

Baten

43

100

100

100

Saldo

-1.438

-1.718

-1.473

-1.424

-1.377

-1.377

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-8.439

-3.348

-3.213

-3.167

-3.157

-3.157

Baten

170

273

297

297

297

297

Saldo

-8.269

-3.209

-2.916

-2.869

-2.860

-2.860

Sportaccommodaties

Lasten

-2.627

-2.254

-2.258

-2.346

-2.696

-2.666

Baten

198

218

224

224

224

224

Saldo

-2.429

-2.024

-2.034

-2.122

-2.472

-2.442

Sportbeleid en activering

Lasten

-256

-321

-320

-319

-301

-301

Baten

1

Saldo

-255

-351

-320

-319

-301

-301

Treasury

Lasten

-3.437

-694

-655

-575

-561

-561

Baten

6.684

2.109

2.071

2.071

2.071

2.071

Saldo

3.247

1.369

1.416

1.496

1.510

1.510

Verkeer en vervoer

Lasten

-3.405

-4.535

-3.062

-3.286

-3.632

-3.725

Baten

97

51

116

116

116

116

Saldo

-3.308

-3.413

-2.946

-3.170

-3.516

-3.609

Volksgezondheid

Lasten

-1.273

-1.219

-1.465

-1.465

-1.465

-1.465

Baten

25

25

25

25

Saldo

-1.273

-1.259

-1.440

-1.440

-1.440

-1.440

Wijkteams

Lasten

-2.041

-2.062

-1.986

-2.012

-1.982

-1.982

Baten

3

3

3

3

3

3

Saldo

-2.038

-2.015

-1.984

-2.009

-1.980

-1.980

Wonen en bouwen

Lasten

-2.041

-2.404

-2.183

-2.163

-2.075

-2.066

Baten

1.352

844

744

544

544

544

Saldo

-689

-1.343

-1.440

-1.619

-1.531

-1.522

Totaal saldo taakvelden

1.852

251

5

401

-645

-91

ga terug