Begroting 2020

Bijlage 4 Risico-inventarisatie

Risico

Categorie  (o.b.v. oorzaak)

Beheersmaatregel: Passief

Beheersmaatregel: Actief

Netto Risicobedrag Teylingen

Financiering

Risico dat directe tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden. Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente. 

Financieel

Accepteren

 €                 92.710

Prettig wonen voor iedereen

Implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsboring loopt vertraging op door mismatch in kennis, vaardigheden en cultuur. Dit resulteerd in extra kosten voor inhuur en begeleiding.

Operationeel 

Inbouw flexibele schil voor vergunningsverleners en routekaart voor de ontwikkeling van de gewenste competenties

 €                 38.000

De inventarisatie van kapitaalgoederen is onvolledig. De oorzaak hiervan is uitbesteding en onvoldoende vastlegging van kennis. Het gevolg hiervan is dat kapitaalgoederen onvoorzien onderhoud nodig hebben.

Operationeel 

Aanbesteding van kennispakketten en vastlegging van kennis moet het gat in de inventarisatie van kapitaalgoederen laten afnemen/wegnemen.

 €                 11.000

Een bestuurlijke maatregel is gebaseerd op een foute beoordeling. Dit kan leiden tot claims

Bestuurlijk-politiek

Accepteren

 €                   5.000

Schade door vandalisme is groter dan voorzien en is niet verzekerd. Dit kan leiden tot budgetoverschreiding. 

Externe factoren

Accepteren

 €                   2.000

Ziekten en plagen in de buitenruimte nemen toe door o.a. klimaatverandering. Hierdoor moeten vaker onvoorziene kosten worden gemaakt om de negatieve gevolgen hiervan te bestrijden. 

Externe factoren

Accepteren

 €                 56.000

Versneld vervangen of groot onderhoud uitvoeren door wijzigingen in o.a. het klimaat

Externe factoren

Met regelmaat inspecties uitvoeren en daarnaast bijvoorbeeld zaken als de klimaatstresstest.

 €               156.000

Diverse

Operationeel 

Accepteren

 €                 94.000

Overkoepelend Risico

De publieke opinie ten aanzien van HLTsamen of de gemeenten wordt negatief beinvloed. De oorzaken hiervoor zijn divers en onvoorspelbaar. Dit resulteerd in imagoschade en additionele kosten voor communicatiemiddelen en woordvoering. 

Afbreuk

Accepteren

 €                   8.000

Participatietrajecten wekken vertrouwen dat onvoldoende kan worden waargemaakt. Dit resulteerd in imagoschade en additionele communicatieinspanningen.

Afbreuk

Opstellen visie op samenspel gemeente-samenleving en opstellen handelingsperspectief incl. toolbox voor zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie voor medewerkers

 €                   9.000

Tussenevaluatie van HLTsamen geeft aanleiding tot nader onderzoek. Dit resulteerd in additionele onderzoekskosten. 

Bestuurlijk-politiek

Accepteren

 €                 26.000

De verantwoording van subsidiegelden door de provincie wordt niet als afdoende beschouwd door de subsidieverstrekker waardoor de subsidies worden gekort of niet uitbetaald. 

Operationeel 

Accepteren

 €                   6.000

De borging van projecten (projectmatig werken) vindt onvoldoende plaats. De oorzaak hiervan is tijd (afhankelijkheid van andere projecten) kennis en cultuur. Dit resulteerd in kwaliteitsproblemen en herstelwerkzaamheden.

Operationeel 

Standaarden voor projecten en borging (professionele werkmethoden)

 €                 13.000

Verbonden Partijen

Risico's in de bedrijfsvoering van een verbonden partij manifesteren zich waardoor de verbonden partij onvoldoende in staat is haar opdracht uit te voeren en/of schade (euro) wordt doorbrekend aan de gemeente.

Overige

Accepteren

 €               919.000

Energiek en Sociaal Teylingen

Leerlingenvervoer wordt niet conform contract geleverd. Dit resulteerd in juridische stappen met als doel de dienstverlening weer op peil te brengen.

Externe factoren

Accepteren

 €                 36.000

Stijging van de vraag naar zorg en ondersteuning binnen open-einde-reglingen. Dit resulteerd in een toename van niet begrote kosten 

Externe factoren

Snelle toeleiding naar de passende zorg versterken door de inzet van integrale toegang, POH Jeugd en Jeugdhulp in onderwijs als algemene voorziening.

 €               720.000

Totaal Risico

 €         2.191.710

ga terug