Begroting 2020

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf schept inzicht in de actuele risico’s en het vermogen om deze risico’s op te kunnen vangen. De grondslag van deze paragraaf is vastgelegd in artikel 11 van het BBV.

Inleiding en Achtergrond

Teylingen omschrijft een risico als een onzekere gebeurtenis die effect heeft op het kunnen behalen van een doelstelling. Een risico onderscheidt zich van een probleem omdat een probleem een zekerheid is. Risico’s kunnen zowel intern als extern zijn.

Door te sturen op risico’s in relatie tot doelstellingen is Teylingen beter in staat om haar doelen te verwezenlijken met de beschikbare middelen. Bij het aangaan van risico’s worden onderstaande vier vragen in acht genomen:

  • Wat willen wij bereiken?
  • Wat is daarbij onzeker (voor wie)?
  • Wat ga wij doen (voor wie)?
  • Hoeveel risico is aanvaardbaar*?

*Ten aanzien van de hoeveelheid aanvaardbaar risico is het voorlopige uitgangspunt gekozen dat de (netto) kans maal (netto) impact van de risico’s per programma totaal niet groter mogen zijn dan 5% van het programmabudget (gecorrigeerd voor uitgaven aan verbonden partijen) tenzij hier een door het college goedgekeurde onderbouwing aan ten grondslag ligt. Dit uitgangspunt zal formeel worden vastgesteld wanneer er voldoende ervaring is opgedaan met de herziene methodiek van risicoberekening. In het huidige begrotingsjaar is nog geen goedkeuring vereist.

Het beperken van risico is geen doel op zich. Zonder risico’s te nemen kan Teylingen geen invulling geven aan haar maatschappelijke missie. Volledige controle vereist immers oneindig budget. De kern van bovengenoemde vragen is om een gedegen afweging te maken tussen effectiviteit en efficiency.

Het sturen op risico’s in relatie tot doelstellingen is een ontwikkeling binnen Teylingen die zich de komende jaren verder zal uitbreiden. In het huidige begrotingsjaar ligt de nadruk op het inventariseren en beheren van de strategische risico’s per programma. Hierbij wordt gekeken naar de netto risico’s. Dit zijn de risico’s na het inrichten van de beheersmaatregelen. De operationele risico’s binnen het ambtelijk apparaat (HLTsamen) komen terug in de risico’s ten aanzien van verbonden partijen. In de komende jaren zal een grotere nadruk worden gelegd op risicobewustzijn op zowel strategisch als operationeel niveau. De huidige opzet ten aanzien van risicomanagement is weergegeven in onderstaand figuur.

Omvang Risico en Weerstandscapaciteit

De omvang van het risico is berekend door per programma inzichtelijk te maken wat de belangrijkste strategische risico’s (zie inleiding en achtergrond) zijn, hoe groot de kans wordt ingeschat dat het risico zich door de jaren heen zal voordoen en hoe groot de impact (in euro) naar inschatting zal zijn wanneer dit plaatsvindt. De kans maal de impact is het risicobedrag dat wordt toegevoegd aan het benodigde weerstandsvermogen.

Bij het inschatten van kans en impact wordt rekening gehouden met de beheersmaatregelen die zijn getroffen (of worden getroffen) om het risico en/of de impact te verkleinen, bijvoorbeeld een verzekering om de schade na een brand te beperken. Op deze manier wordt het netto risicobedrag berekend.

De risico’s zijn geïnventariseerd door de managers die sturen op beheersing van het risico en de daarmee verbonden doelstellingen. Bij het inschatten van kans en impact hebben zij kunnen kiezen tussen het gebruik een standaard tabel voor kans en impact of het maken van eigen beoordeling.

Op basis van bovengenoemde risico-inventarisatie is gebleken dat de omvang van het netto risico van Teylingen € 2.192.000 bedraagt. Dit bedrag zal als ondergrens worden gehanteerd voor de omvang van de incidentele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit kan worden ingezet om niet geraamde (onvoorziene) lasten van substantiële aard mee te dekken. De structurele weerstandscapaciteit geeft de omvang van de maximale ruimte om de belastingen te verhogen om structurele lasten mee te dragen.

Omvang risico Teylingen

(x € 1.000)

Per 01-01-2020

Strategisch netto risico (nieuw + oud beleid)
-Zie uitsplitsing hieronder

2.192

% risico i.r.t. programmabudgetten

<5%
Programma Energiek en Sociaal Teylingen 10%

Netto risico Financiering

93

Netto risico Overkoepelend risico

62

Netto risico Verbonden Partijen

919

Netto risico Leefomgeving

362

Netto risico Vitaliteit

756

Netto risico Bedrijvigheid

0

Netto risico Bestuur en ondersteuning

0

Netto risico Duurzaam denken en doen

0

In bijlage 4 is een specificatie opgenomen van het strategisch netto risico's .

Omvang incidentele weerstandscapaciteit Teylingen
(x € 1.000)

Per 1/1/2020

2020

2021

2022

2023

Algemene reserve

60.447

56.783

55.782

54.960

Stille reserve

0

0

0

0

Totaal

60.447

56.783

55.782

54.960

Omvang structurele weerstandscapaciteit Teylingen
(x € 1.000)

Per 1/1/2020

2020

2021

2022

2023

Onbenutte capaciteit:

OZB

6.701

6.701

6.701

6.701

Toeristenbelasting

100

100

100

100

Onvoorzien

25

25

25

25

Afboeken/Bijboeken

Totaal

6.826

6.826

6.826

6.826

Conclusies en Kengetallen

De risico’s waarvan de impact incidenteel is kunnen worden opgevangen binnen de incidentele weerstandscapaciteit. Hetzelfde geldt voor de risico’s waarvan de impact structureel is.

Kengetallen Teylingen

Per 1/1/2020

2020

2021

2022

2023

Netto schuldquote

38,4%

31,6%

36,9%

35,8%

  • Gecorrigeerd voor verstrekte leningen

1,7%

20,6%

24,9%

24,2%

Solvabiliteit

60,8%

64,9%

64,1%

64,1%

Grondexploitatie

-0,9%

-0,2%

0,0%

0,0%

Struc. exploitatieruimte

0,9%

1,0%

-0,6%

-0,1%

Woonlasten

  • t.o.v. landelijk gemiddelde 2019

92%

93%

94%

95%

Ratio weerstandsvermogen

27.3

Wij maken gebruiken van de waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement. De minimale ratio is 1,4 < x < 2. Hoe hoger de ratio, hoe beter de gemeente in staat is om risico’s op te kunnen vangen.

ga terug