Begroting 2020

Programma 4 Duurzaam denken en doen

Wij staan voor het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld. Wij willen dat ook de generaties na ons prettig kunnen leven in Teylingen. Daarom is duurzaam denken en doen de standaard in al het werk van de gemeente. We richten onze interne processen hierop in.
Een duurzame manier van leven is niet vrijblijvend en kunnen we alleen samen realiseren. In 2030 functioneert Teylingen als lokale overheid volledig duurzaam. Daarmee vervullen we als overheid een voorbeeldrol. We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners om ons voorbeeld te volgen. Wij gaan daarbij uit van de kracht van initiatieven uit het bedrijfsleven en de samenleving.

Speerpunten
De belangrijkste speerpunten in het programma Duurzaam denken en doen zijn:

 • Uitvoering van het regionaal energieakkoord via de uitvoeringslijnen
 • Meermaker Teylingen ontwikkelt zich succesvol als aanjager van duurzame ontwikkelingen.
 • We versnellen het opwekken van duurzame energie, lokaal en regionaal
 • We voeren een klimaatstresstest uit en nemen maatregelen op de terreinen waar dat nodig is
 • We voeren een CO2-prestatieladder in om onze activiteiten en resultaten bij het terugdringen van onze CO2-footprint toetsbaar te maken
 • Bij de afvalinzameling richten we ons op minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar  
 • We spannen ons in voor subsidies en cofinanciering van duurzame doelstellingen
 • We versterken onze strategische agenda in nauw overleg met inwoners, bedrijfsleven en de raad; we streven naar een maatschappelijk breed gedeelde basis voor de verdere duurzame ontwikkeling van de Teylingse gemeenschap.

Trends en ontwikkelingen

Klimaat

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan via het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan negen maatschappelijke opgaven centraal.
Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Nederland te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor behoud van onze welvaart. Een florerend regionaal ecosysteem is essentieel om een duurzaam Nederland te realiseren. Daarnaast biedt de transitie naar een duurzaam Nederland kansen voor economische ontwikkeling.

In 2019 is de uitwerking van het Klimaatakkoord bekend geworden. Dit is de basis voor verdere wetgeving en beleidsuitwerking en geeft richting aan de nationale inspanningen die gedaan moeten worden om aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) invulling te geven. Als gemeente sluiten we hierop aan en maken we de vertaling naar concrete acties en kansen voor onze inwoners en bedrijven. Dat doen we samen met onze regionale partners in Holland Rijnland.

Grondstoffen

In 2015 is het rijksprogramma Nederland Circulair in 2050 vastgesteld. Het programma richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. Vervolgens is het grondstoffenakkoord afgesloten, dat de VNG namens de Nederlandse Gemeenten heeft ondertekend. Op basis van het akkoord is een transitieagenda opgesteld met vijf thema’s:

 • Biomassa en voedsel, om de uitstoot van CO2 te verminderen;
 • Kunststof, over minder plastic afval;
 • Maakindustrie, voor het gebruik van gerecyclede en her te gebruiken materialen;
 • Bouw, versnelling van circulair en modulair bouwen;
 • Consumptiegoederen, verpakkingen die herbruikbaar zijn.

We onderzoeken de mogelijkheden en kansen om circulair ondernemen en handelen te versterken bij onze gemeentelijke organisatie, binnen het economisch domein en bij onze inwoners. We richten ons daarbij op de vijf thema’s van de landelijke transitieagenda.

Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

In Holland Rijnland- hebben we afspraken gemaakt over de energietransitie in de komende jaren en de gemeentelijke en regionale inspanningen op dat gebied. Om de gemaakte afspraken te kunnen realiseren, stellen we de komende jaren capaciteit en middelen ter beschikking aan de regionale werkorganisatie en uitvoeringslijnen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -6.148.627

6,2 %

Baten

€ 7.570.531

7,7 %

ga terug