Begroting 2020

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Wij staan vooreen daadkrachtig, actief en modern bestuur. Wij benutten de kennis, deskundigheid en ervaringen van onze inwoners, ondernemers en instellingen optimaal. Samen met hen werken we aan een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. We trekken samen op in het vormen van visie, beleid en uitvoering. Als inwoners of ondernemers denken dat ze zaken beter op kunnen pakken, dan gaan we graag de uitdaging aan. We vragen onze samenleving om ons scherp te houden en te komen tot creatieve en innovatieve aanpakken. We communiceren helder, begrijpelijk en gericht om te zorgen dat het gesprek en de interactie met de samenleving goed verloopt.

Onze dienstverlening sluit aan op de wensen en behoeften van de samenleving; de mens staat daarbij centraal en niet de regels. In de dienstverlening zijn digitalisering en datagestuurd werken in opmars. Waar het kan en wenselijk is, gaan wij dat ook doen. Tegelijkertijd gaan we met onze inwoners in gesprek over grenzen aan datagestuurd werken.    

Speerpunten
De belangrijkste speerpunten in het programma Modern bestuur, invloedrijke burgers zijn:

  • Participatie is uitgangspunt bij beleidsvorming, bijvoorbeeld via co-creatie, right to challenge en de pilot burgerbegroting
  • Versterkte inzet op communicatie
  • Moderne vormen van dienstverlening op maat en digitaal (niet digitaal blijft mogelijk)
  • Datagestuurd werken in combinatie met een maatschappelijke discussie over de grenzen ervan
  • We zetten financiële reserves in voor maatschappelijk rendement
  • We voeren een omgevingsanalyse uit die inzicht geeft in onze bestuurskracht

Trends en ontwikkelingen

Regionale samenwerking: gebiedsgericht werken
Er wordt steeds meer integraal gewerkt. Verschillende beleidsterreinen worden in samenhang met elkaar bezien, ook wordt meer gebiedsgericht gewerkt. De provincie Zuid-Holland sluit aan bij deze trend. Ze is in 2019 gestart met gebiedsgericht werken om regio’s vraaggestuurd en integraal te bedienen. Die lijn wordt door het nieuwe provinciebestuur doorgetrokken en wij citeren: “Onze inwoners hebben recht op sterke gemeenten die hun taken goed kunnen uitvoeren, goed samenwerken aan bereikbaarheid, woningbouw en economische ontwikkeling. We ondersteunen samenwerking tussen gemeenten.”

Veranderende rol van de overheid: van representatie naar participatie
Burgerinitiatieven zijn populair. Via eigen initiatieven, participatie en co-creatie hebben inwoners invloed op het beleid en de dienstverlening. Deze ontwikkeling vraagt om een andere verhouding tussen gemeente en inwoners: de gemeente stelt zich terughoudend op en is een gelijkwaardige partner van initiatiefnemers uit de gemeente. Dienstverlening, communicatie en participatie raken steeds meer in elkaar vervlochten.

Samenwerken in Governanceteams
Op basis van de nota Verbonden Partijen van mei 2018 en het advies vanuit de bijeenkomst met de Raad voor het Openbaar Bestuur (2016) heeft het presidium van de gemeenteraad Teylingen besloten te gaan werken met vier governanceteams. Elke team richt zich op een van de vier verbonden partijen (HLTsamen, Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek). Doel van de governanceteams is vanuit de gemeente meer sturing te krijgen op de verbonden partijen. De governanceteams bestaan uit twee raadsleden (de zogenaamde raadsrapporteurs), de betrokken portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren en de griffie. Afgesproken is in 2019 en 2020 te werken met deze governanceteams en de werking daarvan daarna te evalueren.

Stand van zaken Interbestuurlijk Programma (IBP)
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft in juni 2018 ingestemd met de programmastart van het IBP. In het IBP werken gemeenten, Rijk, provincies en waterschappen aan negen maatschappelijke opgaven en een aantal overkoepelende thema’s. We willen het IBP versterken en het gedachtengoed van het IBP gebruiken in de interbestuurlijke (regionale) samenwerking.

Datagedreven sturing
Moderne technieken, dataverzameling en data-analyse bieden mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van wijken en buurten. Daardoor is meer maatwerk mogelijk. Datagedreven sturing vraagt om zorgvuldige afwegingen vooraf. Gemeente Teylingen wil voorloper zijn als het gaat om datagedreven besturen.

Datagedreven sturing helpt bij het inzichtelijk maken van ontwikkelingen en beleid. Dit is afgelopen jaar toegepast in de monitor Sociaal Domein. De gemeente wil de pilot omzetten in een robuuste onderzoeksvoorziening. Daarom bundelt de HLT-werkorganisatie de krachten en zet vanuit HLTsamen het programma Datagedreven sturing op.
In Q1 van 2020 komen wij met een voorstel over datagedreven sturing naar de raad.

Communicatie
Proactieve communicatie met onze partners, zoals burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen, draagt bij aan de ontwikkeling van een representatieve democratie naar een participatieve democratie. Een goede inzet van communicatiekanalen is daarbij belangrijk.

Regionale samenwerking
De gemeente werkt steeds meer samen met partijen via gemeenschappelijke regelingen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ -4.912.102

5,0 %

Baten

€ 1.472.060

1,5 %

ga terug