Begroting 2020

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Beleids- en prestatie-indicatoren

Beleids- en prestatie-indicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie 2017

Realisatie
2018

Begroting

2019

Begroting

2020

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

Zie begroting GR HLTsamen

*

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

*

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

*

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 44

€ 41

€ 46

€ 46

*

Overhead

% van totale lasten

3,6%

3,7%

2,2%

2,2%

*

* Eigen gegevens
Prestatie-indicatoren

Naam Indicator

Eenheid

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Bron

Kwalitatief goede uitvoering Wet WOZ:
Het percentage bezwaren tegen WOZ-beschikking naar maximaal 3% in 2015

In %

1% (woningen) en 5,5% (niet woningen)

n.b.

3%

3%

De Waarderingskamer

Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven:
Klanttevredenheid meten middels GovMetric (gemiddeld cijfer bezoek gemeentehuis)

Tussen de 1 en 10

9,3

9,1

8,5

8,5

Klanttevredenheids-monitor GovMetric

Kwaliteitsniveau huidige dienstverlening handhaven:
Klanttevredenheid (gemeentelijke dienstverlening)

Tussen de 1 en 10

7,1

7,1

7,1

7,1

Eigen gegevens