Begroting 2020

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Verbonden partijen

De vernieuwde BBV voorschriften schrijven voor dat informatie over een verbonden partij wordt opgenomen bij het desbetreffende programma. Voor algemene informatie over verbonden partijen en een samenvatting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

HLTsamen

Doelstelling/Publiek belang

Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten 'van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan het bedrijfsplan vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het
gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.

Beleidsrisico's

Het niet halen van de gestelde financiële doelstellingen in het bedrijfsplan.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Holland Rijnland

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Ontwikkelingen

Vanaf 2020 werkt Holland Rijnland met een nieuwe Regionale agenda 2019-2023. Hierin staan gezamenlijk gedragen ambities op de beleidsterreinen Ruimte (o.a. wonen, mobiliteit, biodiversiteit), Regionale Energie Strategie, het Sociaal Domein en de strategische positionering van de regio. 

Beleidsrisico's

Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dat betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit nodig heeft.
Binnen Holland Rijnland liggen de risico’s voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering. Er zijn processen ingericht om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventuele risico’s wordt geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de totale begrote lasten.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

Doelstelling/Publiek belang

Samenwerking Belastingen Bollenstreek verricht voor de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen en leges. 

Ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van samenwerking belastingen. De gemeente Noordwijk voert de werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten uit. Door de samenvoeging van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout is het verwerkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling vergroot. 

Beleidsrisico's

Geen bijzondere risico's.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Vennootschappen en
coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Doelstelling/Publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Ontwikkelingen

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.

Beleidsrisico's

n.v.t.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Vennootschappen en
coöperaties

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Doelstelling/Publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Ontwikkelingen

Dunea voert vaak innovatieve projecten uit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen, of om processen verder te optimaliseren zoals schone maaswaterketen, uitbreiding waterzuivering, samenwerking waterketen en verbinding aan greenport. 

Beleidsrisico's

Dunea ontvangt geen financiële bijdrage van de gemeente.
De drinkwaterwet geeft ruimte voor het uitbetalen van een (beperkt) dividend aan de aandeelhouders. De aandeelhouders vinden echter dat het uitbetalen van dividend niet past bij een drinkwaterbedrijf en hebben daarom besloten om de blokkade op het uitkeren van dividend in stand te houden. Hierdoor kan de volledige winst worden gebruikt voor het aflossen van leningen. Dit leidt tot lagere rentekosten en dus tot lagere tarieven op termijn

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Vennootschappen en
coöperaties

Alliander N.V.

Doelstelling/Publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Ontwikkelingen

De economische groei is een uitdaging en de overgang naar een duurzaam energiesysteem komt steeds meer opstoom. Alliander bevindt zich in een uitdagende periode om dit met alle stakeholders te realiseren. Samen slimme oplossingen bedenken zodat de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen.

Beleidsrisico's

Alliander is een privaatrechtelijk verbonden partij. Alliander is een energienetwerkbedrijf. Zij zorgen voor het transport van betrouwbare, betaalbare en veilige energie, vandaag en in de toekomst. Via het netwerk
transporteren zij elektriciteit en gas naar 37% van alle elektriciteits- en gasklanten in Nederland. Alliander investeert in de facilitering van duurzame energievormen om zo bij te dragen aan een betere samenleving

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Doelstelling/Publiek belang

Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen 17 gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Ontwikkelingen

Het maatschappelijk verantwoord inkopen is toegenomen in de werkzaamheden van Stichting RIJK.

Beleidsrisico's

De kosten van de stichting RIJK bestaan vrijwel volledig uit personeelslasten, het beleidsrisico is derhalve beperkt.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Suggesties voor indicatoren voor het meten van de maatschappelijke effecten