Begroting 2020

Programma’s in vogelvlucht

Programma’s in vogelvlucht

Prettig wonen voor iedereen
Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Een omgeving met bruisende dorpen en gezellige winkelcentra. Een plek voor iedereen, waar je prettig kunt wonen, werken, winkelen, uitgaan en ontspannen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden.  

We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid.

We stellen een centrumvisie vast voor de drie dorpen en maken een omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen. Ook willen we de woonvisie aanpassen, waarbij we kijken op welke manier we Teylingers voorrang kunnen geven bij woningtoewijzing.  We focussen op de bouw van betaalbare woningen voor onze woningzoekenden (koop, huur en sociale huur). Ook gaan we ruimte zoeken voor de ontwikkeling van onconventionele woningconcepten.

De nadruk ligt op duurzaam en energieneutraal bouwen en we hebben aandacht voor groen en  recreatieve voorzieningen in de wijk. We versterken de biodiversiteit door natuurlijke oevers en een aangepast bermen- en maaibeleid.

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving: in toenemende mate wordt inzet gevraagd. Veiligheidsbeleid maken we samen met raadsleden, inwoners, ondernemers en professionals.

Energiek en sociaal Teylingen
Het college staat voor een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid waarbij mensen centraal staan en niet de regels. Het uitgangspunt is: ‘iedereen doet mee’. In eerst instantie heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Maar als iemands zelfredzaamheid tekort schiet, biedt de gemeente een helpende hand.

Een speerpunt van het college is preventie. Zorg en welzijn worden beter toegankelijk wanneer alle disciplines vanaf het begin samenwerken. Wanneer zij moeilijke situaties bijtijds signaleren, kunnen grotere problemen soms worden voorkomen.

We werken verder aan de transformatie in het sociaal domein via de Sociale Teams en de Jeugd- en Gezinsteams. Ook geven we een extra impuls aan mantel- en respijtzorg. We maken geld vrij voor innovatieve projecten in de zorg. We streven ernaar om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen, waarbij we als gemeente zelf het voorbeeld geven.

We hebben aandacht voor toerisme en cultuur, waarbij we de Ruïne van Teylingen zien als een pareltje van ons aanbod.

Ondernemend en bruisend Teylingen
Een vitale economie in een vitale streek, dat is wat het college voor ogen heeft. Een aantrekkelijke keuze voor ondernemers om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Ruimte voor ondernemerschap staat voor ons college voorop. De samenleving en ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen en kansen te benutten.

Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op samenwerking in de regio met de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Een samenwerking met en door ondernemers, waarbij gemeenten projecten faciliteren en partner zijn.

Goede randvoorwaarden creëren we met stevige centrumvisies, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en stimuleren van duurzaam handelen en innovatie. We sluiten intentieovereenkomsten met werkgevers af om arbeidsplaatsen te creëren. En is er één aanspreekpunt waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.  

Duurzaam denken en doen
Bij alle plannen en projecten denken we na over duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen, maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Het gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld.

Het college wil graag het goede voorbeeld geven. We maken ons eigen vastgoed gasloos en energieneutraal en verduurzamen ons wagenpark. Met de oprichting van de duurzaamheidsmaatschappij ondersteunt het college duurzame ontwikkelingen in de gemeente die ondernemers en inwoners zelf aandragen.

Onze ambitie is om in 2030 volledig duurzaam te zijn als gemeentelijke organisatie en met onze gemeentelijke eigendommen. We streven naar een duurzame manier van denken, werken en leven. Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners, ondernemers en instellingen om ideeën en plannen te bedenken die bijdragen aan de duurzaamheid van onze samenleving.

We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners die zich hiervoor inzetten. Naast de waarde voor het milieu en samenleving leiden deze initiatieven in het gunstigste geval tot economische impulsen.

We voeren het regionaal energieakkoord uit en breiden we de laadpaalinfrastructuur voor elektrische auto’s uit. We voeren een klimaatstresstest uit en nemen maatregelen op de terreinen waar dat nodig is.

Bij de afvalinzameling richten we ons op minimaal 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Modern bestuur, invloedrijke burgers
Het college wil zijn ambities graag verder uitdenken en uitvoeren met inwoners, ondernemers en instellingen. Niet altijd meer eerst een plan maken, maar vooraf horen wat de omgeving denkt dat nodig is. Participatie is uitgangspunt bij beleidsvorming.

Ook daagt het college de samenleving uit om met initiatieven te komen en samen te kijken hoe die bijdragen aan de ambities van het gemeentebestuur: prettig wonen, duurzaam denken en doen en een energiek, sociaal, bruisend en ondernemend Teylingen. Om participatie te laten slagen, zijn duidelijke afspraken essentieel. Daarom gaat het college graag met de gemeenteraad in gesprek over kaders.

Wat het college betreft, mag de gemeente vaker maatwerkoplossingen leveren om inwoners en bedrijven tegemoet te komen. Zo nodig mogen de randen van wettelijke en beleidsmatige kaders worden opgezocht. Uitgangspunt moet worden: hoe maken we iets mogelijk? Eerst de mens, dan pas de regeltjes, vinden burgemeester en wethouders. Ze vragen de gemeenteraad om hen op dat terrein ruimte te geven.

We versterken de inzet op communicatie en bieden moderne vormen van dienstverlening, zoals op digitale wijze – waarbij niet-digitaal ook mogelijk blijft. We willen datagestuurd werken, maar voeren daarbij wel een maatschappelijke discussie over de grenzen daarvan: willen we ook alles doen wat kan?
De stijging van de woonlasten blijft beperkt tot de inflatiecorrectie. We zetten financiële reserves in voor maatschappelijk rendement en voeren een omgevingsanalyse uit die inzicht geeft in onze bestuurskracht.

Rapportage team Teylingen
In het proces om te komen tot de opstelling van de concept-begroting hebben wij "Team Teylingen" bevraagd over de begroting. Aan het panel werd gevraagd aan te geven op welke posten de panelleden bezuinigingsmogelijkheden zien en welke beleidsterreinen extra aandacht verdienen. Het onderzoek heeft veel kwantitatieve data opgeleverd en de mogelijkheid tot het geven van opmerkingen heeft veel kwalitatieve informatie opgeleverd.   

Bij de opstelling van de programmabegroting en dan met name de invulling van het dekkingsplan hebben wij op de achtergrond de resultaten van de uitvraag bij "Team Teylingen" over de programmabegroting meegenomen. De resultaten van het onderzoek onder Team Teylingen zijn separaat aan u beschikbaar gesteld.

De uitvraag via "Team Teylingen" zien wij als een eerste aanzet voor invulling en uitwerking van de pilot burgerbegroting (M10 van ons collegewerkprogramma). Nog dit jaar zal ons college aan uw raad voorstellen doen over de verdere invulling van de pilot burgerbegroting.