Begroting 2020

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie tot elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Het doel is om overzicht te krijgen in het onderhouden van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Dit is van belang omdat met dit onderhoud een substantieel deel van de begroting is gemoeid.
De gemeente Teylingen heeft een groot areaal aan openbare ruimte in beheer. Er zijn veel middelen nodig voor de instandhouding van de inrichting van de openbare ruimte, zoals wegen, riolering, water, groen, verlichting en gebouwen. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau te realiseren.

Wat willen we bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving van onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we met onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

Wat doen wij daarvoor?

Prioriteiten

Doelstelling

Activiteiten 2020

Beheerplannen worden actueel gehouden.

Structureel een adequaat onderhoudsniveau realiseren.

Beheerplannen worden (regionaal) zoveel mogelijk geüniformeerd om integraal beheer mogelijk te maken en meer duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Toepassing LED verlichting.

Minder energieverbruik en vermindering uitstoot CO2.

Volgens een geactualiseerd vervangingsplan wordt de openbare verlichting vervangen door LED.

Toepassing meetnet in rioolstelsel.

Waterkwaliteit verbeteren.
Het rioolstelsel is met telemetrie en automatisering uitgebreid zodat we het stelsel kunnen monitoren.

Het analyseren en verwerken van de meetgegevens en vervolgens vaststellen van eventuele benodigde acties.

Onkruidbestrijding op verharding verduurzamen.

Het schoonhouden van verharding integraal aan pakken

Het schoonhouden en onkruidvrij houden van de verharding op beeldkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen.

Opstellen van beleid.

Met nieuw beleid, passend in het huidige tijdsbeeld, kunnen nieuwe uitvoeringsprogramma's worden opgesteld.

Uitvoering van programma's op basis van beleid duurzaamheid openbare ruimte, afvalbeleid, beleid groen,  beleid wegen en speelplaatsen.

Samenwerking met 6 andere gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Opstellen van een Integraal Afval Waterketenplan (IAWKP)

Uitwerken van vastgesteld IAWKP in afzonderlijke projecten.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)

Looptijd

2017-2036

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gebouwen

Voorziening gebouwen

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

1814

1.140

1.271

 1.443

Storting

 375

 375

 375

 375

Uitname

 1049

 244

 203

 305

Stand per 31 december

 1.140

 1.271

 1.443

 1.513

Uitvoering in 2020

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen.

Riolering

Naam Beleidsplan

Integraal Afvalwaterketenplan

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening vervangingsreserve Riolering Voorziening egalisatie riool

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

3.009

3.447

334

0

Bedragen t.l.v. exploitatie

2.011

2.091

2.185

2.231

Bedragen t.l.v. voorziening

1.834

1.537

1.564

1.461

Voorziening vervangingsreserve riolering

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

2.863

1.947

1.374

819

Storting

919

964

1.009

1.055

Uitname

1.834

1.537

1.564

1.461

Stand per 31 december

1.947

1.374

819

412

Voorziening egalisatie riool

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

0

0

0

0

Storting

0

0

0

0

Uitname

0

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Uitvoering in 2020

Teylingen

Uitvoeren maatregelenplan riolering 2019 - 2023
Uitvoeren vervangingsplanning elektromechanische installaties  rioolgemalen, randvoorzieningen  en drukrioleringsunits

Sassenheim

Afkoppelen Johan Dixstraat en Nicolaas Damesstraat

Voorhout

Rioolvervanging / rioolrenovatie / afkoppelen Kivietspark e.o.
Rioolvervanging / afkoppelen Churchillaan ged.
Rioolvervanging / afkoppelen Boerhavestraat
Aansluiting ongerioleerde percelen

Warmond

Rioolrenovatie Herenweg
Rioolrenovatie / afkoppelen Lommerlustlaan
Afkoppelen Middendorpslaan
Rioolvervanging /afkoppelen Melmansdam
Aansluiting ongerioleerde woonboten 

Toelichting:

In 2019 is  er een maatregelenplan opgesteld voor het vrijvervalrioolstelsel van de gemeente Teylingen op basis van de uitgevoerde rioolinspecties. Dit plan heeft geleid tot een reparatie-/renovatie-/vervangingsplan voor 2019 t/m 2023. Vervolgens wordt er in 2019 nog een strategische vervangingsplanning opgesteld voor de komende 60 jaar om een beter inzicht te krijgen in de vervangingsbehoefte.
Daarnaast is er in 2018 een onderzoek gestart voor het oplossen van de huidige emissieproblemen in het rioolstelsel van Sassenheim. Aanvullend voeren we voor alle drie de kernen een stresstest regenwatersystemen uit, afgestemd op de meest recente ontwikkelingen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Zo wordt in alle drie de kernen inzicht verkregen in de kwetsbaarheid en risico's op schade en overlast bij extreme regenval en kunnen vervolgens slimme oplossingsrichtingen worden gezocht binnen de openbare ruimte voor het verhogen van de klimaatbestendigheid. Voor Sassenheim wordt een integrale aanpak uitgewerkt die verhogen van de klimaatbestendigheid en aanpak van de emissieproblematiek het meest doelmatig combineert. Eind 2019 is dit onderzoek naar verwachting geheel afgerond en kunnen de benodigde maatregelen worden ingepland.
In 2020 wordt vervolgens gewerkt aan een afvoerstructuurplan. Dit plan omvat een blauwdruk van de toekomstige riool- en drainagestelsels, waarbij waterstromen worden ontvlecht, voldoende bescherming wordt geboden tegen wateroverlast en ontwikkelingen worden gefaciliteerd. Het afvoerstructuurplan beschrijft een marsroute met de benodigde aanpassingen aan de rioleringsstelsels en biedt bouwstenen voor het via verordeningen en communicatie eventueel beïnvloeden van het gebruik van de riolering, zoals bijvoorbeeld het verplicht afkoppelen door burgers en bedrijven.

Groen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Groen  (De waarde van Groen)

Vastgesteld

2016

Looptijd

2016-2020

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

0

160

 0

Bedragen t.l.v. exploitatie

 155

 155

 155

 155

Uitvoering in 2020

Warmond

 Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit

Sassenheim

 Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit

Voorhout

 Opknappen diverse groenborders gericht op biodiversiteit

Toelichting:
Voor het renoveren van groen is vanaf 2017 structureel een bedrag opgenomen voor de uitvoering van het beleidsplan 'de waarde van groen'.

In het uitvoeringsprogramma zijn activiteiten opgenomen voor Duurzamer werken (handboek, kansenkaart biodiversiteit, maatregelen klimaatadaptatie), Participatie (website en participatieprojecten) en Werkwijzen HLTsamen (serviceontwikkeling buitendienst en duurzamere werkwijzen).

Bomen

Naam Beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

 0

Bedragen t.l.v. exploitatie*

 120

  120

  120

  120

Hier is rekening gehouden met de bezuiniging op de essentaksterfte (€ 60.000)

Toelichting:
Groenprojecten worden zoveel mogelijk in participatie uitgevoerd. In overleg met omwonenden wordt bepaald welke keuzes worden gemaakt om het groen- of de bomenstructuur te verbeteren of aan te passen. Voor het uitvoeren van het boombeleidsplan is in de exploitatie structureel een bedrag van € 120.000 opgenomen.

Wegen

Naam Beleidsplan

Beleidsnotitie Wegen 2017-2021

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Wegen 2017-2021

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening wegen

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(x € 1.000)

Investeringsbedragen

 13.607

 3.785

 150

 150

Bedragen t.l.v. exploitatie

 1.646

1.785

2.084

2.104

Bedragen t.l.v. voorziening

 752

700

 700

 700

Voorziening wegen

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

 684

532

 432

 332

Storting

 600

 600

 600

 600

Uitname

 752

 700

 700

 700

Stand per 31 december

 532

432

332

232

Uitvoering in 2020

Teylingen

Belijning, Klein onderhoud wegen, klein onderhoud asfalt
Verbeteren fietspadenstructuur
Maatregelen langzaam verkeer

Warmond

Herinrichting Herenweg
Dorpstraat, vervanging materiaal in rijbaan
Herinrichting Lommerlustlaan e.o.

Sassenheim

Taludtrappen viaduct Oosteinde/Stationslaan
Herinrichting Johan Dixstraat e.o

Voorhout

Loosterweg
Herinrichting Boerhaavestraat

Toelichting:
In het investeringsbedrag van 13.6 miljoen zit een bedrag van 7 miljoen voor de Noordelijke Randweg.

De toevoeging aan de voorziening wegen is in 2019 van € 700.000 structureel teruggebracht naar € 600.000. Dit betreft een bezuinigingsmaatregel. Deze maatregel heeft een negatief effect op de meerjarenonderhoudsplanning voor de discipline wegen. Verwachting is dat we een aantal projecten niet kunnen uitvoeren en de kwaliteit van de wegen een lager niveau zal kennen dan men tot op heden gewend was. De aanpassing in de planning van de werkzaamheden wordt doorgevoerd zodra de begroting met deze bezuinigingsmaatregel is vastgesteld.

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan speelplaatsen 2015-2024

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder in samenwerking met toezicht en de buitendienst.

Actualisatie

2019

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

0

 0

Bedragen t.l.v. exploitatie

 252

252

252

252

Uitvoering in 2020

 Uitvoeren van het vervangingsplan spelen

 Aanpassen beleid spelen en bewegen

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2019

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2019

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gestart met het opstellen van een beleid en beheerplan voor straatmeubilair, wegbewijzering en reclame in de buitenruimte. Dit beleid wordt in 2019 / 2020 bij het college aangeboden.

Naam voorziening/reserve

-

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

0

0

0

0

Bedragen t.l.v. exploitatie

23

23

23

23

Uitvoering in 2020 (omschrijving activiteit)

 Vaststellen laten stellen beleid straatmeubilair

 Uitvoeren van het beheerplan straatmeubilair

Openbare verlichting

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door LED

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare verlichting 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

591

726

591

591

Bedragen t.l.v. exploitatie

268

268

268

268

**bedragen conform  Raadsvoorstel beleidsplan**

Uitvoering in 2020

Teylingen

* De exploitatiekosten bestaan uit  onderhoud- en energiekosten.
Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de verlichting vervangen door LED-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles LED-verlichting.

Civiele kunstwerken

Naam Beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2019

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2019

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening / reserve

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken

Onderwerp

2020

2021

2022

2023

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

510

88

253

240

Bedragen t.l.v. exploitatie

 20

 20

 20

 20

Bedragen t.l.v. voorziening

343

383

234

121

Voorziening Kunstwerken

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

 301

178

 15

 1

Storting

 220

 220

220

 220

Uitname

 343

 383

 234

 121

Stand per 31 december

 178

15

1

100

Uitvoering in 2020

Sassenheim

Vervanging bruggen Mecklenburg, Zuiderstraat en Trekschuit

Voorhout

Vervanging brug Madeliefpad

Warmond

Vervangingen steigers Heren Schouten, pont Broekpolder, Warmonderhekbrug en pont Zijldijk

Toelichting:
In 2019 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2019-2023 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren.

Baggeren

Naam Beleidsplan

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Vastgesteld

2014

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water)

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening waterwegen

Voorziening waterwegen

(x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Stand per 1 januari

 106

 156

 206

 181

Storting

 75

 75

 75

 75

Uitname

 25

 25

 100

 90

Stand per 31 december

 156

 206

 181

 166

Uitvoering in 2020

Teylingen

In het 1e kwartaal 2019 hebben we gebaggerd in Teylingen in HLT verband. In 2020 maken we een nieuwe baggerbestek in HLT verband.

ga terug