Begroting 2020

Programma 5 Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

-514

-331

-418

-447

-437

-436

Burgerzaken

-1.849

-2.002

-1.858

-1.886

-1.878

-1.923

Totaal Dienstverlening

-2.363

-2.332

-2.277

-2.333

-2.315

-2.358

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.603

-1.606

-1.885

-1.823

-1.823

-1.823

Totaal Regionale samenwerking

-1.603

-1.606

-1.885

-1.823

-1.823

-1.823

Totaal lasten

-3.966

-3.939

-4.162

-4.157

-4.138

-4.182

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

1.185

80

832

644

82

82

Burgerzaken

682

635

640

640

640

640

Totaal Dienstverlening

1.867

716

1.472

1.284

722

722

Totaal baten

1.867

716

1.472

1.284

722

722

Saldo voor resultaatbestemming

-2.099

-3.223

-2.690

-2.873

-3.416

-3.460

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen reserves

-55

0

-750

-562

0

0

Onttrekkingen reserves

236

54

0

0

0

0

Totaal reserves

181

54

-750

-562

0

0

Saldo na resultaatbestemming

-1.918

-3.169

-3.440

-3.435

-3.416

-3.460