Begroting 2020

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Kaderstellende stukken

Kaderstellende stukken

 • Kadernota Wmo Bollen5 2015-2018
 • Transformatieagenda Wmo en haar omgeving (2017-2018)
 • Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd
 • Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019
 • Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek
 • Armoedebeleid Teylingen 2018-2021
 • Beleidsnota schuldhulpverlening gemeente Teylingen 2017-2021
 • Beleidskompas Bibliotheek 2016-2019
 • Beleidsnota kunst en cultuur Leren en meedoen!  2010-2012
 • Kunst in de buitenruimte
 • Nota Sport en bewegen 2018-2021
 • Evaluatie combinatiefuncties 2015
 • Nota herziening opzet sport- en cultuurregeling
 • Regionale handreiking gezondheidsbeleid Hollands Midden, september 2016
 • Ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda D&B 2018-2020
 • Tarievennota maatschappelijke accommodaties
 • Voorzieningennota voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties: het Toetsingskader.
 • Doelenboom mantelzorg
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017
 • Verordening Jeugdhulp 2015
 • Verordeningen Participatiewet
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
 • Verordening Leerlingenvervoer
 • Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
 • Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (MareGroep)
 • Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden (GGD)