Begroting 2020

Programma 2 Energiek en sociaal Teylingen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Gezondheid & vitaliteit

Sportaccommodaties

-2.627

-2.254

-2.258

-2.346

-2.696

-2.666

Sportbeleid en activering

-256

-321

-320

-319

-301

-301

Volksgezondheid

-1.273

-1.219

-1.465

-1.465

-1.465

-1.465

Totaal Gezondheid & vitaliteit

-4.156

-3.794

-4.044

-4.130

-4.462

-4.432

Thema Kunst en Cultuur

Media

-832

-780

-828

-828

-828

-828

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-692

-758

-771

-765

-762

-762

Musea

-53

-49

-37

-37

-37

-37

Cultureel erfgoed

-99

-256

-126

-86

-86

-86

Totaal Kunst en Cultuur

-1.676

-1.842

-1.763

-1.716

-1.713

-1.713

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

-3.855

-2.113

-2.106

-2.081

-2.261

-2.261

Openbaar basisonderwijs

-175

-200

-200

-200

-200

-200

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.412

-1.303

-1.219

-1.148

-1.147

-1.147

Totaal Onderwijs

-5.443

-3.616

-3.525

-3.429

-3.608

-3.608

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

-8.439

-3.348

-3.213

-3.167

-3.157

-3.157

Arbeidsparticipatie

-329

-346

-469

-479

-489

-502

Inkomensregelingen

-6.942

-6.874

-6.751

-6.751

-6.750

-6.750

Begeleide participatie

-3.045

-2.472

-2.576

-2.487

-2.421

-2.313

Maatwerkdienstverlening 18+

-452

-5.449

-6.341

-6.341

-6.341

-6.341

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-437

-379

-464

-464

-464

-464

Wijkteams

-2.041

-2.062

-1.986

-2.012

-1.982

-1.982

Maatwerkdienstverlening 18-

-5.940

-6.373

-6.668

-6.578

-6.328

-6.328

Geëscaleerde zorg 18-

-763

-705

-709

-711

-711

-711

Totaal Sociaal domein

-28.388

-28.009

-29.177

-28.989

-28.644

-28.550

Totaal lasten

-39.663

-37.261

-38.509

-38.263

-38.427

-38.303

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Gezondheid & vitaliteit

Sportaccommodaties

198

218

224

224

224

224

Sportbeleid en activering

1

0

0

0

0

0

Volksgezondheid

0

0

25

25

25

25

Totaal Gezondheid & vitaliteit

199

218

249

249

249

249

Thema Kunst en Cultuur

Media

23

22

25

25

25

25

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

180

178

181

181

181

181

Musea

134

150

162

162

162

162

Totaal Kunst en Cultuur

338

350

368

368

368

368

Thema Onderwijs

Onderwijshuisvesting

39

46

46

46

46

46

Openbaar basisonderwijs

17

0

0

0

0

0

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

250

206

228

228

228

228

Totaal Onderwijs

306

252

274

274

274

274

Thema Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

170

273

297

297

297

297

Arbeidsparticipatie

0

84

84

84

84

84

Inkomensregelingen

5.034

4.705

5.374

5.374

5.374

5.374

Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

-33

-33

-33

-33

Wijkteams

3

3

3

3

3

3

Totaal Sociaal domein

5.207

5.065

5.724

5.724

5.724

5.724

Totaal baten

6.049

5.885

6.616

6.616

6.616

6.616

Saldo voor resultaatbestemming

-33.614

-31.375

-31.893

-31.648

-31.811

-31.687

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen reserves

-486

0

-2.510

-15

-15

-63

Onttrekkingen reserves

3.756

1.585

3.270

737

1.048

1.096

Totaal reserves

3.270

1.585

760

722

1.033

1.033

Saldo na resultaatbestemming

-30.344

-29.791

-31.133

-30.926

-30.778

-30.654