Begroting 2020

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

-1.481

-2.034

-1.473

-1.524

-1.477

-1.477

Totaal Gebiedsontwikkeling

-1.481

-2.034

-1.473

-1.524

-1.477

-1.477

Thema Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.423

-3.171

-2.729

-2.680

-2.753

-2.757

Totaal Openbare ruimte

-2.423

-3.171

-2.729

-2.680

-2.753

-2.757

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-2.477

-2.674

-2.668

-2.689

-2.686

-2.686

Openbare orde en veiligheid

-677

-894

-1.045

-1.073

-1.023

-1.023

Totaal Veiligheid

-3.155

-3.568

-3.713

-3.762

-3.709

-3.709

Thema Verkeer, vervoer

Verkeer en vervoer

-3.405

-4.535

-3.062

-3.286

-3.632

-3.725

Parkeren

-149

-179

-146

-152

-157

-157

Recreatieve havens

-396

-401

-369

-368

-368

-368

Totaal Verkeer, vervoer

-3.950

-5.115

-3.577

-3.806

-4.157

-4.250

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-75

-15.585

-17.975

-8.128

-826

0

Wonen en bouwen

-2.041

-2.404

-2.183

-2.163

-2.075

-2.066

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.116

-17.989

-20.159

-10.290

-2.901

-2.066

Totaal lasten

-13.125

-31.876

-31.650

-22.063

-14.998

-14.258

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Thema Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

43

0

0

100

100

100

Totaal Gebiedsontwikkeling

43

100

100

100

Thema Openbare ruimte

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

151

131

131

131

131

131

Totaal Openbare ruimte

151

131

131

131

131

131

Thema Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

221

217

241

241

241

241

Openbare orde en veiligheid

76

58

38

38

38

38

Totaal Veiligheid

297

275

279

279

279

279

Thema Verkeer, vervoer

Verkeer en vervoer

97

51

116

116

116

116

Parkeren

5

18

18

18

18

18

Recreatieve havens

31

31

61

61

61

61

Totaal Verkeer, vervoer

133

100

195

195

195

195

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

214

18.460

20.746

8.105

831

0

Wonen en bouwen

1.352

844

744

544

544

544

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1.565

19.304

21.490

8.649

1.375

544

Totaal baten

2.190

19.810

22.095

9.355

2.080

1.249

Saldo voor resultaatbestemming

-10.934

-12.067

-9.555

-12.708

-12.918

-13.009

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019 na wijziging

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen reserves

-2.702

-2.923

-2.879

-63

-63

34

Onttrekkingen reserves

2.398

2.507

1.141

1.141

1.071

1.022

Totaal reserves

-304

-416

-1.739

1.078

1.008

1.056

Saldo na resultaatbestemming

-11.239

-12.483

-11.293

-11.631

-11.910

-11.953