Begroting 2020

Programma 1 Prettig wonen voor iedereen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

De vernieuwde BBV voorschriften schrijven voor dat informatie over een verbonden partij wordt opgenomen bij het desbetreffende programma. Voor algemene informatie over verbonden partijen en een samenvatting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

 

Gemeenschappelijke regeling

Holland Rijnland

Doelstelling/Publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Ontwikkelingen

Vanaf 2020 werkt Holland Rijnland met een nieuwe Regionale agenda 2019-2023. Hierin staan gezamenlijk gedragen ambities op de beleidsterreinen Ruimte (o.a. wonen, mobiliteit, biodiversiteit), Regionale Energie Strategie, het Sociaal Domein en de strategische positionering van de regio. 

Beleidsrisico's

Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dat betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit nodig heeft.
Binnen Holland Rijnland liggen de risico’s voornamelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering: debiteurenbeheer, subsidiestromen derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering. Er zijn processen ingericht om deze risico’s zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventuele risico’s wordt geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de totale begrote lasten.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Doelstelling/Publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Ontwikkelingen

Nieuw Regionaal Risicoprofiel VRHM, Beleidsplan 2020-2023 en Crisisplan:
Eind 2019 wordt het nieuwe beleidsplan vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio.
Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan de inspanningen door de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft niet alleen inzicht in waarschijnlijkheid en impact van risico’s, maar ook de rol in het bijbehorende netwerk en inzicht in (risico- en crisis) beheersmaatregelen. Het risicoprofiel vormt de basis en de twee plannen dienen ter input voor het op te stellen crisisplan (crisisbeheersingsorganisatie). In het crisisplan worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crisis.

Beleidsrisico's

Vrijwilligersmanagement: de betrokkenheid van de vrijwilligers is van belang en er moet zorg blijven voor de binding met vrijwilligers.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Doelstelling/Publiek belang

Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.

Ontwikkelingen

In 2021 bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag bodem, deze bevoegdheid ligt nu bij de provincie. De ODWH voert bodemtaken uit namens de provincie. In 2020 gaan gemeente en provincie toewerken naar de overdracht van de bodemtaken en wordt ook onderzocht (in overleg met de ODWH) welke taken en rollen er bij de ODWH worden neergelegd.

Beleidsrisico's

De gemeente bepaalt zelf de afname van het aantal uren.
Er zijn maatregelen getroffen om de financiële robuustheid van de omgevingsdienst te herstellen. Deelnemende
gemeenten zijn nauw betrokken bij het plan van aanpak.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Vennootschappen en
coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Doelstelling/Publiek belang

GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij GOM zijn vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, planten, bollen, knollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak. 

Ontwikkelingen

In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma 2019-2023.

Beleidsrisico's

Met in achtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 325.000), de € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het regionale investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale- en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden en woningbouwtitels is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich - ieder afzonderlijk evenals de andere deelnemende gemeenten - garant gesteld voor een bedrag van € 7 miljoen. 

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

Doelstelling/Publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Ontwikkelingen

Het proces om de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer uit te splitsen, het vastleggen van een helder (en haalbaar) takenpakket en het introduceren van een solide financieringssystematiek wordt in 2020 afgerond. De belangrijkste thema’s voor 2020 zijn: Preventie, waarbij vooral aandacht is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectiezieken bestrijding, antibiotica resistentie) en het stabiliseren van het terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De veranderende rol van de centrumgemeente met taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg, de Wvggz en daaraan gerelateerd de ontwikkeling van een Zorg en Veiligheidshuis, heeft consequenties voor taken binnen de organisatie van de RDOG HM. Tot slot neemt de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke plaats in, met name wat betreft de doorontwikkeling van Veilig Thuis.

Beleidsrisico's

In 2019 werd het onderzoek naar VT gestart dat duidelijkheid moet geven over de benodigde middelen in de situatie waarin de gehele keten (waaronder sociale teams, jeugd- en gezinsteams) optimaal is ingericht.  De resultaten van het onderzoek kunnen voor het PPG en het Algemeen Bestuur reden zijn om te besluiten tot een begrotingswijziging, die vervolgens aan gemeenten zal worden voorgelegd. Het is mogelijk dat door de stijging van de pensioenpremie en het loonbod van de VNG in de cao onderhandelingen de loonkosten in 2019 harder stijgen dan de gehanteerde index in de begroting van 2019. Eventuele aanpassingen worden zoveel mogelijk binnen de begroting gerealiseerd.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke regeling

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Doelstelling/Publiek belang

De VAB verzorgt voor de bollen5 gemeenten de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.

Ontwikkelingen

Het contract voor het beheer van het overlaadstation is in 2019, middels een Europese aanbesteding gegund aan de MeerlandenNV. Het nieuwe contract loop tot en met 2023. 

Beleidsrisico's

De installatie is verouderd en de huurovereenkomst van het terrein loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen investeringen gedaan moeten worden om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking van gft- en restafval.

Overige informatie

Het VAB onderzoekt mogelijke toekomstscenario's. Hiervoor is een extern bureau voor ingehuurd.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Doelstelling/Publiek belang

Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen 17 gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Ontwikkelingen

Het maatschappelijk verantwoord inkopen is toegenomen in de werkzaamheden van Stichting RIJK.

Beleidsrisico's

De kosten van de stichting RIJK bestaan vrijwel volledig uit personeelslasten, het beleidsrisico is derhalve beperkt.

Overige informatie

Zie voor meer informatie de paragraaf verbonden partijen.